Algemene voorwaarden

downloaden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Brandless Beads en op alle met Brandless Beads aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Brandless Beads is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Brandless Beads in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Brandless Beads behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de webwinkel van Brandless Beads en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de webwinkel.
1.8 Brandless Beads is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Brandless Beads zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Brandless Beads behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Brandless Beads komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Brandless Beads gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie en afbeeldingen op de site worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Afbeeldingen zijn niet op ware grote afgebeeld, de afmetingen staan vermeld in de titels, voor zover als mogelijk. Brandless Beads garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Brandless Beads vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staat vermeld bij "verzenden en retourneren". Ten aanzien van brievenpost binnen Europa gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Aanbiedingen gelden alleen zolang de voorraad sterkt.
3.5 Brandless Beads kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7 Bij bestellingen via de webwinkel van Brandless Beads kan op de volgende manieren worden betaald:
1. Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op rekeningnummer NL26 ABNA 0435470922 ten name van D.P. Brand te Ermelo.
3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1 Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling binnen 24 uur verzonden worden. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien er producten onverhoopt toch niet op voorraad zijn, zal de klant hierover worden geïnformeerd per mail en zal het aankoopbedrag worden geretourneerd.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Brandless Beads verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Brandless Beads aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Brandless Beads biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten zijn volgens PostNL. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Brandless Beads zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroeping recht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Brandless Beads daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, wordt met de Klant overeengekomen de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Brandless Beads te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Brandless Beads zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Brandless Beads betaalde.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Brandless Beads geeft één maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verkleuringen door transpiratievocht en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Brandless Beads.
7.2 Brandless Beads is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Brandless Beads. Brandless Beads is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Brandless Beads, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Brandless Beads op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Brandless Beads is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Brandless Beads niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens

De voorwaarden voor de persoonsgegevens zijn ondergebracht op de pagina "Privacy verklaring"

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

11.1 Brandless Beads is gevestigd te Ermelo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 62825747. Het BTW-identificatienummer is nog in behandeling bij de belastingdienst.
11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Brandless Beads naar het email adres zoals staat aangegeven op de webwinkel info@brandlessbeads.nl.
11.3 Wanneer door Brandless Beads gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Brandless Beads deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.


Volgende
0 items
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
osCommerce
Parse Time: 0.492s